Obchodné podmienky

M.T.K s.r.o.
Lazaretska 12, 811 08 Bratislava
IČO: 31 407 617
Telefon: +421 2 527 31 331-3
Email: mtk@mtk-ba.sk


Právne pokyny:

Spoločnosť M.T.K s.r.o. vyvinula maximálne úsilie, aby zabezpečila, že informácie poskytnuté na tejto webovej stránke sú pravdivé a úplné. Napriek tomu však môže dôjsť k neúmyselným a náhodným chybám, za ktoré sa ospravedlňujeme. Spoločnosť M.T.K s.r.o. nedáva žiadne prísľuby a neručí za informácie, poskytnuté na tejto webovej stránke, ako napr. hyperlinky alebo iné obsahy, najmä obsahy, obrázky a popisy projektov, ktoré M.T.K. s.r.o. priamo či nepriamo používa na webovej stránke.

Informácie a a odporúčania na tejto stránke starostlivo zostavili odborníci. Sú nezáväzné a slúžia len pre Vašu všeobecnú informáciu. V prípade, že sa rady a ostatné údaje použijú, je akákoľvek zodpovednosť, najmä za následné škody, v plnom rozsahu vylúčená. Spoločnosť M.T.K s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť poskytnuté informácie bez predchádzajúceho oznámenia. M.T.K s.r.o. odmieta akúkoľvek zodpovednosť za nesprávne alebo chýbajúce informácie na webovej stránke spoločnosti a preto je za všetky rozhodnutia na základe informácií poskytnutých na webovej stránke spoločnosti M.T.K s.r.o. zodpovedný výlučne sám užívateľ. M.T.K s.r.o. odmieta akúkoľvek zodpovednosť za bezprostredné, konkrétne alebo následné škody, prípadne akékoľvek iné škody, ktoré vznikli z akéhokoľvek dôvodu v súvislosti s priamym alebo nepriamym použitím informácií poskytnutých na webovej stránke spoločnosti M.T.K s.r.o.

Pokiaľ nie je uvedené inak, má autorské právo na všetky dokumenty uvedené na webovej stránke spoločnosti M.T.K s.r.o. (obrázky, ilustrácie, texty, animácie a pod.) a v súvislosti s tým použité materiály výlučne spoločnosť M.T.K s.r.o. alebo tvorcovia jednotlivých projektov. Ohľadne všetkých práv (napr. vlastnícke právo, priemyselné ochranné práva, autorské právo) sa nikomu neposkytuje licencia alebo iné právo. Akékoľvek použitie je bez súhlasu spoločnosti M.T.K s.r.o. neprípustné a trestné. To platí najmä pre rozmnožovanie, mikrofilmy a uloženie a spracovanie v elektronických systémoch (internet, intranet, CD-ROM, CD-I a pod.). Použitie označení (napr. značky, logá), nezávisle od uvedenia symbolu ® alebo ™, je výslovne zakázané. Pokiaľ je cez hyperlinky prístup k softvéru tretích osôb, platia úpravy tohto poskytovateľa a treba dodržiavať jeho práva. Každý užívateľ webovej stránky spoločnosti M.T.K s.r.o., ktorý poskytne informácie spoločnosti M.T.K s.r.o., súhlasí s tým, že M.T.K s.r.o. získa neobmedzené práva na tieto informácie a môže ich použiť akýmkoľvek spôsobom podľa svojho želania. Pre informácie poskytnuté užívateľom neplatí povinnosť zachovávania tajomstva.