Informácia o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Nákupné centrum, s.r.o., so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 700 831, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 11954/B ako prenajímateľ nebytových priestorov a zároveň ako prevádzkovateľ v zmysle predpisov na ochranu osobných údajov (zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 tzv. GDPR spracúva osobné údaje nájomcov (pokiaľ ide o fyzické osoby) a kontaktných osôb vystupujúcich v mene nájomcov (pokiaľ ide o spoločnosti) ako dotknutých osôb na účel zabezpečenia vzájomnej bežnej komunikácie a správy prenajímaných nehnuteľností na základe právneho základu existencie zmluvy o nájme nebytových priestorov (právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR) v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, funkcia, e-mailová adresa.

Prevádzkovateľ získal predmetné osobné údaje od nájomcov a uchováva ich najdlhšie po dobu existencie zmluvného vzťahu s nájomcami.

Prevádzkovateľ v súvislosti s osobnými údajmi dotknutých osôb nevykonáva profilovanie ani automatizované rozhodovanie a nespracúva a neposiela ich mimo priestor Európskej únie.

Prevádzkovateľ poskytuje v prípade potreby osobné údaje dotknutých osôb príjemcom, najmä dodávateľom služieb a spolupracujúcim osobám, ktoré sa profesionálne zaoberajú činnosťami potrebnými na bezproblémový priebeh nájomného vzťahu ako napr. súkromné bezpečnostné služby; poskytovatelia opravárenských služieb, obchodným a zmluvným partnerom a tiež spoločnostiam v rámci skupiny. V prípade potreby sú osobné údaje zasielané aj právnikom, poradenským spoločnostiam, verejnoprávnym orgánom ako napr. súdy či orgány činné v trestnom konaní a podobne.

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nasledovné práva:

  • právo na prístup k osobným údajom;
  • právo vedieť, na aké účely sú osobné údaje spracúvané;
  • právo vedieť, ktoré osobné údaje alebo ich kategórie sú spracúvané; a právo na to, aby tieto osobné údaje boli poskytnuté;
  • právo vedieť zoznam alebo kategórie príjemcov, ktorým sú osobné údaje poskytnuté vrátane príjemcov v tretích krajinách;
  • právo vedieť dobu uchovávania osobných údajov; právo žiadať opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ich vymazanie (právo na zabudnutie) alebo obmedzenie ich spracúvania;
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu – úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava;
  • právo vedieť o prípadnej existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania;
  • právo vedieť zdroj, z ktorého osobné údaje boli získané;
  • pokiaľ je to technicky možné, právo na priamy prenos osobných údajov od prevádzkovateľa k inému prevádzkovateľovi;
  • právo na to, aby prevádzkovateľ oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ktoré by mohlo byť vysoko rizikové.

Opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov a námietky proti ich spracúvaniu môžu dotknuté osoby kedykoľvek žiadať písomne na adrese sídla prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu na adresu mtk@mtk-ba.sk. Rovnako tu môžu žiadať viac informácií k ochrane osobných údajov.

Táto informácia je účinná od 25.05.2018